Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
SAGAS Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo

Onomastic Search

Hittite kings Ahhiyawaean Names Arzawa Mira Seha River Land Wilusa Other Personages
1400 B.C.
Tuthaliya I/II(1390-1370) Akagamuna(?) - - - - -
- - Kupanta-Kurunta - - - -
- Attaršiya - - - - Madduwatta
Arnuwanda I(1370-1355) - - - - - -
Tuthaliya III(1355-1344) - - - - - -
Šuppiluliuma I(1344-1322) - - - - - -
- - Uhhaziti - - - -
Arnuwanda II(1322-1321) - - - - - Henti
Muršili II(1321-1295) - - - Manapa-Tarhunta - Gulla and Malaziti
- - Piyama-Kurunta - - - -
- - - Kupanta-Kurunta of Mira - - -
 1300 B.C.
Muwatalli II(1295-1271) - - - - Alaksandu -
- - - - - - Atpa
- - - - - - Piyamaradu
- Tawagalawa - - - - Gassu
- - - - - - Šiggauna
- - - - Mašduri - -
Urhi-Tešub(1271-1264) - - - - - -
Hattusili III(1264-1239) - - - - - Awayana
- - - - - - Kurunta
Tuthaliya IV(1239-1209) - - Alantalli - - -
- - - - - - Šaušgamuwa
- - - Tarkašnawa - - -
- - - - - Walmu Kuwatnaziti
- - - - Tarhunaradu - -
1200 B.C.
 
ultimo aggiornamento: 16-Mar-2016
Unifi Home Dipartimento Home DBAS @egeanLab

Inizio pagina